ข้อตกลงและเงื่อนไขการบริการ

ข้อตกลง, ข้อควรปฏิบัติ, เงื่อนไข และกฏกติการการใช้บริการ ServeMart.co

กฎกติกาและข้อควรปฏิบัติของโปร

กฎกติกาและข้อควรปฏิบัติ

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 19 มิถุนายน 2563

ServeMart.co มีกฎและข้อควรปฏิบัติ เพื่อช่วยให้โปรได้เข้าใจในแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม และรักษามาตรฐานการให้บริการอย่างมืออาชีพบนระบบ ServeMart.co ของเราร่วมกัน

ข้อปฏิบัติทั่วไป

1. โปร ควรศึกษา ข้อตกลง, ข้อควรปฏิบัติ, เงื่อนไข และกฏกติการการใช้บริการ ServeMart.co ตลอดจนทำความเข้าใจขั้นตอนและข้อจำกัดในการใช้งานระบบเป็นอย่างดี 

2. โปร ควรให้ความสำคัญในการเตรียมข้อมูล เช่น ขอบเขตการบริการ สิ่งที่ไม่ครอบคลุมต่างๆ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ว่าจ้างสามารถค้นหางานของโปรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ทีมงานของเราอาจทำการแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลงานของโปร ได้ตามที่เห็นสมควรโดยมิต้องแจ้งให้โปรทราบล่วงหน้า 

3. โปรควรล็อกอินเข้าสู่ระบบเป็นประจำ และตรวจสอบการร้องขอ/ข้อความ/ข้อมูล ที่ผู้ว่าจ้างอาจติดต่อเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ

การสื่อสารและความสัมพันธ์กับ ผู้ว่าจ้าง

1. โปรไม่ควรลบบันทึกการสนทนากับผู้ว่าจ้างที่มีอยู่บนระบบ ทั้งนี้ควรเก็บไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงกรณีเกิดข้อพิพาทกับผู้ว่าจ้าง 

2. โปรต้องใช้ภาษาทั้งเขียนและพูดด้วยความสุภาพและเป็นมืออาชีพ 

ความรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้าง

1. โปรต้องมีความรับผิดชอบต่องาน และให้บริการตรงตามรายละเอียดที่ได้ตกลงไว้กับผู้ว่าจ้างอย่างครบถ้วนทุกรายละเอียด

2. โปรต้องเข้าปฏิบัติงานตรงตาม วันเวลา ส่งมอบคุณภาพ และ/หรือข้อตกลงอื่นๆ ที่ได้ตกลงกันไว้ตามใบเสนอราคา และข้อความที่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรบนระบบ ServeMart.co  

3. โปรต้องพิจารณาขอบเขตของงาน และประเมินศักยภาพและความพร้อมของตนก่อนตกลงรับงานจากผู้ว่าจ้าง การไม่เข้าปฏิบัติงาน หรือยกเลิกงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรถือว่ามีความผิดและจะถูกบันทึกในประวัติการทำงานของโปร (dispute) โปรดทราบว่าการยกเลิกงานบ่อยครั้ง จะส่งผลต่อคะแนนรวมของโปรที่จะนำไปคำนวนค่าการแสดงผลและการจัดลำดับงาน บนเว็บไซต์ด้วย 

4. โปรต้องไม่เปิดเผยข้อมูล กล่าวให้ร้าย แจ้งข้อมูลเท็จ และ/หรือกระทำการใดๆ ที่สร้างความเข้าใจผิดและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้ว่าจ้าง โปรท่านอื่น และระบบ ServeMart.co 

กฎระเบียบและการอนุญาต

1. ServeMart.co ไม่อนุญาตให้โปร ให้/แลกเปลี่ยนข้อมูลติดต่อส่วนตัวกับผู้ว่าจ้างในทางใดทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการแสดงข้อมูลติดต่อส่วนตัวบนข้อความแชท การให้ชื่อบัญชี/ link เข้าสู่แพลตฟอร์ตออนไลน์ส่วนตัว เช่น เบอร์โทรศัพท์, Email, Facebook, LINE, WhatsApp, Wechat, Instagram หรือช่องทางอื่นใด เพื่อให้ผู้ว่าจ้างเห็นเพื่อนำไปสู่การจ้างงานนอกระบบ ทั้งนี้ เมื่อผู้ว่าจ้างทำการตกลงจ้างงานและชำระเงินบนระบบ ServeMart.co เรียบร้อยแล้ว โปรจึงจะเริ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลติดต่อส่วนตัวกับผู้ว่าจ้างได้ 

2. โปรต้องไม่ยินยอม และ/หรือชักชวนผู้ว่าจ้างให้ไปตกลงจ้างงานและชำระเงินกันนอกระบบ 

3. โปรต้องไม่ร้องขอให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติงาน และ/หรือรีวิวผลงานก่อนที่งานจะเสร็จสมบูรณ์และส่งมอบจริง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง 

โปรดทราบว่าทีมงานของเราอาจตรวจพบ และ/หรือได้รับข้อร้องเรียน จากผู้ว่าจ้าง โปรท่านอื่นในระบบ หรือบุคคลทั่วไป ให้ดำเนินการตรวจสอบประวัติการทำงาน ข้อความ การชำระเงิน และข้อมูลอื่นๆ ได้ทุกเมื่อโดยมิต้องแจ้งให้โปรทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่ทีมงานของเราตรวจสอบพบว่าโปรเข้าข่ายละเมิดกฎกติกาและข้อควรปฏิบัติของโปร บนระบบ

 ServeMart.co จะมีการแจ้งเตือนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น email app/web notification sms หรือทางโทรศัพท์ โดยที่โปรอาจโต้แย้งข้อกล่าวหาและแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันเจตนาในการกระทำนั้นต่อทีมงานของเราได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนด หากทีมงานของเราไม่ได้รับคำร้อง ข้อโต้แย้ง และ/หรือหลักฐานใดๆ เพิ่มเติมจากโปร และยืนยันได้ว่าโปรกระทำการละเมิดกฎกติกาและข้อควรปฏิบัติของโปร บนระบบ ServeMart.co จริง ทีมงานของเราอาจพิจารณาตักเตือน ลงโทษตามขั้นตอน คือ ครั้งแรกตักเตือน ครั้งที่สองยกเลิกบริการและริดรอนสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่โปรพึงได้รับได้ตามที่เห็นสมควร ซึ่งคำตัดสินของทีมงาน ServeMart.co ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

การประกันการจ้างงาน

เมื่อลูกค้าจ้างงานผ่านระบบ ServeMart.co เงินของคุณจะได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติตั้งแต่โปรเข้าเริ่มทำงานจนถึงคุณได้รับงานที่พอใจจากผลงานแล้วServeMart.co เป็นตัวกลางถือเงินให้คุณ และคุณยังมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับเงินคืนหากโปรไม่เข้าทำงานจนเสร็จลุล่วง หมดปัญหาโปรรับจ้างได้รับเงินแล้วหนีงานอย่างแน่นอน ทีมงานมีการตรวจสอบใบเสนอราคาและระบบการประเมินผลงานแบบเรียลไทม์ระหว่างผู้ว่าจ้างและโปร ในกรณีที่โปรไม่ทำตามเงื่อนไขการจ้างงานที่ตกลงไว้กรณีที่ได้รับความคุ้มครอง
 • โปรทำผิดสัญญาการจ้างงาน โดยอ้างอิงตามใบเสนอราคา
 • ผลงานที่ได้รับไม่ตรงกับที่โปรแจ้งไว้
 • โปรทิ้งงานหนีหายไป หรือ ติตต่อไม่ได้
กรณีที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง
 • ผู้ว่าจ้างทำผิดสัญญาการจ้างงาน โดยอ้างอิงตามใบเสนอราคา
 • ผู้ว่าจ้างไม่ได้ชำระเงินค่าจ้างผ่านระบบ ServeMart.co
 • ผู้ว่าจ้างประเมินงานและยอมรับงานแล้ว หรือ อนุมัติรับงานในระบบ Realtime Inspection ของเราแล้ว
 • ระบบอนุมัติรับงานอัตโนมัติ กรณีผู้ว่าจ้างไม่กดอนุมัติหรือขอแก้ไขงาน ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่โปรส่งงาน
โปรทั้งหมดผ่านยืนยันตัวตน
 • ServeMart.co ทำการการตรวจสอบหนังสือรับรองบริษัท บัตรประชาชน พร้อมรูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่ปัจจุบัน และรวมถึงการสัมภาษณ์ ผลงานของโปรและตรวจสอบ โดยทีม ServeMart.co แล้ว
รีวิวและสถิติ
 • ผู้ว่าจ้างสามารถรีวิวงานที่ได้รับจากโปรตามความเป็นจริง และโปรไม่สามารถขอแก้ไขได้ในภายหลัง สถิติต่างๆ เช่น จำนวนยอดขาย อัตราการทำงานสำเร็จ คะแนนและผลประเมินจากผู้ว่าจ้าง ซึ่งทำให้ลูกค้ามั่นใจและให้ความเชื่อถือกับข้อมูลที่ได้รับจากผู้ว่าจ้างท่านอื่นๆ
 คืนเงินค่าจ้างแก่ลูกค้าการขอคืนเงินจะทำได้ต่อเมื่อไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการจ้างงานโดยทางทีมงานจะพิจารณาจากข้อมูลในใบเสนอราคา ที่ทางโปรได้ส่งมอบให้กับลูกค้าเป็นสำคัญโดยมีขั้นตอน ดังนี้
 1. ลูกค้าสามารถแจ้งยกเลิกงานได้ภายหลังการจ่ายเงิน 24 ชั่วโมงเป็นต้นไป
 2. ขอยกเลิกงานเกินกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเริ่ม หักค่าดำเนินการเตรียมการ 10% ของค่าบริการรวม
 3. ขอยกเลิกงานน้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเริ่ม หรือที่หน้างาน หักค่าดำเนินการเตรียมการ 30% ของค่าบริการรวม
 4. จากนั้นทีมงานจะเข้าตรวจสอบรายละเอียดโดยใช้ระยะเวลา 3-5 วันทำการ
 5. หลังจากตรวจสอบเเล้วทีมงานจะดำเนินการคืนเงิน โดยจะคืนทางช่องทางเดิมที่ลูกค้ามีการชำระเข้ามา
เงื่อนไขการขอคืนเงินค่าจ้าง
 • ระบบจะคืนค่าจ้างผ่านช่องทางที่ท่านชำระค่าจ้างเท่านั้น
 • ชำระผ่านการโอนเงินทางธนาคาร ทีมงานจะมีการคืนเงินทุกวันพุธ
 • ชำระผ่านบัตรเครดิต ทีมงานจะดำเนินการทุกวันพุธเช่นเดียวกับการโอนเงินผ่านทางธนาคาร เเต่ยอดเงินจะถูกคืนเข้าไปในบัตรของลูกค้า โดยใช้เวลา 30-45 วัน ตามรอบบิลบัตรเครดิตของท่าน

เงื่อนไขการใช้บริการของ ServeMart.co (สำหรับ โปร)

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 19 มิถุนายน 2563

ข้อตกลงทั่วไป

- ทุกงานที่คุณส่งมอบโดยสมบูรณ์ คุณจะได้รับรายได้รวมทั้งหมด 90%, 92% หรือ 94% ของจำนวนเงินซื้อขาย (ตามรายละเอียดกำหนดในตารางค่าดำเนินการ) โดยรายได้ส่วนนี้จะถูกส่งเข้าไปในบัญชีผู้ใช้งานของคุณ

- ServeMart.co จะส่งมอบรายได้ให้โปรเมื่องานอยู่ในสถานะเสร็จสิ้นและลูกค้ารับมอบงานแล้วเท่านั้น

- หากงานถูกยกเลิก จำนวนเงินสำหรับงานนี้จะถูกส่งมอบกลับคืนสู่ผู้ว่าจ้างและโปรตามจำนวนที่ตกลงเอาไว้บน ServeMart.co

- รายได้ของโปรจะได้รับการโอนอัตโนมัติตามที่กำหนดไว้

- รีวิวของโปรจะถูกคำนวณขึ้นมาจากคะแนนประเมินผลงานที่ผู้ว่าจ้างได้ประเมินกับโปรหลังจากโปรได้ส่งมอบงานแล้ว รีวิวที่ดีจะนำไปสู่ผลประโยชน์ต่างๆของโปรในอนาคต

 

งาน

- โปรสามารถประกาศงานของตนเองบน ServeMart.co ได้เป็นจำนวน 5 งานโดยไม่เสียค่าบริการใดๆ

- โปรสามารถซื้อจำนวนการประกาศงานบริการตนเองบน ServeMart.co เพิ่มได้

- บัญชีของโปรอาจมีสิทธิ์ถูกระงับการใช้งาน หากงานบริการของโปรถูกลบทิ้ง

- งานที่ถูกลบออกไปอย่างมีเหตุผล จะไม่สามารถนำกลับมาแก้ไข หรือนำกลับมาใช้ในระบบได้

- งานหรือโปรที่ได้รับรีวิวที่ไม่ดีอาจไม่ถูกนำมาแสดงในระบบของ ServeMart.co ได้อีก

- URLs ที่ถูกระบุเอาไว้บนหน้ารายละเอียดงานที่พาผู้ใช้ไปสู่เว็บไซต์อื่นนอกเหนือจาก ServeMart.co อาจะถือว่าเป็นการใช้งานระบบ ServeMart.co อย่างไม่เหมาะสม และต้องผ่านการอนุมัติจาก ServeMart.co ก่อนเท่านั้น


การเบิกถอนรายได้

- โปร ต้องกรอกข้อมูลบัญชีที่ถูกต้องเพื่อที่จะทำการเบิกถอนรายได้ได้

- โปร สามารถเบิกถอนรายได้ได้สูงสุดเป็นจำนวนเงินที่มีอยู่ในบัญชีของโปรเท่านั้น

หากไม่พบเหตุให้ต้องระงับการโอน (เช่น กรณีได้รับข้อร้องเรียนเรื่องคุณภาพงาน หรือความเสียหาย) ระบบจะทำการโอนเงินคงเหลือของโปรทั้งหมดโดยอัตโนมัติ ภายใน 24 ชั่วโมงโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการโอนเงิน

- โปรไม่สามารถยกเลิกการถอนรายได้ได้ และไม่สามารถขอถอนเงินรายได้ก่อนวันที่กำหนดได้

- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการถอนรายได้

เงื่อนไขการใช้บริการของ ServeMart.co (สำหรับ ผู้ว่าจ้าง)

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 19 มิถุนายน 2563

ข้อตกลงทั่วไป

- ServeMart.co มีข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ประกอบด้วยข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างผู้ว่าจ้างและ ServeMart.co ที่ควบคุมการใช้งานของแพลตฟอร์ม ServeMart.co 

- การที่คุณใช้แพลตฟอร์ม ServeMart.co หลังจากที่ลงทะเบียนกับเราแล้วถือว่าคุณยอมรับและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในข้อกำหนดในการให้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เรากำหนดขึ้น

- ผู้ว่าจ้างจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็น ซึ่งรวมถึง น้ำ ไฟฟ้า การเข้าพื้นที่ พื้นที่จัดวางเครื่องและอุปกรณ์ให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ รวมทั้งต้องอำนวยความสะดวกและไม่ปิดบังข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการบริการและการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง

 

การสั่งซื้อบริการ

- ผู้ว่าจ้างชำระเงินให้แก่ ServeMart.co สำหรับสร้างออเดอร์ของงาน โดยการกดปุ่มสั่งซื้อบนหน้ารายละเอียดงานที่ผู้ว่าจ้างต้องการ

- ผู้ว่าจ้างสามารถชำระเงินผ่านการโอนเงิน

- ทุกออเดอร์จะมีค่าดำเนินการ และบริหารระบบต่างๆ ในจำนวน 10%, 8% หรือ 6% ของมูลค่าของงาน (รายละเอียดในตารางค่าบริการ)

- ผู้ว่าจ้างไม่สามารถชำระเงินให้โปรผ่านช่องทางอื่นนอกจากช่องทางที่ ServeMart.co ได้กำหนดให้บน ServeMart.co

- ผู้ว่าจ้างไม่สามารถชำระเงินสำหรับงานบน ServeMart.co ผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากช่องทางที่ ServeMart.co กำหนดให้เท่านั้น กรุณาแจ้งมาที่เรา หากมีโปรขอให้คุณชำระเงินผ่านช่องทางอื่นนอกเหนือจากช่องทางที่ ServeMart.co กำหนดให้

- ServeMart.co จะไม่มีการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตของผู้ใช้เพื่อป้องกันการโกง หรือการถูกขโมยข้อมูล แต่ ServeMart.co อนุญาตให้บริษัทให้บริการการชำระเงินที่ ServeMart.co ใช้เก็บข้อมูลบัตรเครดิตต่างๆเพื่อใช้ในการชำระเงินบน ServeMart.co ซึ่งการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะถูกผูกมัดภายใต้ข้อตกลงการใช้งาน และนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทให้บริการชำระเงิน

 

ประกันและการคุ้มครอง

ServeMart.co ไม่ได้ประกันหรือให้ประกันคุ้มครองความสูญเสียใด ๆ แก่ลูกค้าและโปร อย่างไรก็ตาม ServeMart.co ยังต้องการให้ผู้ใช้งานระบบ ซึ่งรวมถึงลูกค้าและโปรได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานแพลตฟอร์ม ServeMart.co ของเรา

ดังนั้น หากผู้ใช้งานระบบไม่สามารถแก้ไขปัญหาระหว่างกัน ServeMart.co อาจเสนอความช่วยเหลือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ประกอบการเจรจาไกล่เกลี่ยตามดุลยพินิจเป็นกรณี ๆ ไป ทั้งนี้การร้องเรียนทั้งหมดจะต้องจบสิ้นภายในยี่สิบสี่ (24) ชั่วโมงนับจากเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียกร้อง

เงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์ ServeMart.co (สำหรับ การว่าจ้าง)

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 19 มิถุนายน 2563

ข้อตกลงทั่วไป

- หลังจากระบบได้ทำการยืนยันการชำระเงินแล้ว ระบบจะทำการสร้างออเดอร์ให้คุณโดยจะมีหมายเลขออเดอร์กำกับ

- โปรต้องส่งมอบงานหรือบริการโดยใช้ปุ่ม ส่งงานในแอพพลิเคชั่น (เมื่ออยู่หน้างาน) ให้แก่ผู้ว่าจ้างที่ชำระเงินสำหรับงานดังกล่าวตามรายละเอียดงานที่ระบุเอาไว้บนหน้ารายละเอียดงาน

- การใช้ปุ่ม ส่งงานในแอพพลิเคชั่น ในทางที่ไม่สมควร เช่นใช้ส่งงานที่ยังไม่สมบูรณ์ หรือส่งงานที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลง จะส่งผลให้โปรถูกฟ้องร้องงาน หรือคะแนนรีวิวของโปรลดลง หรือโปรอาจถูกระงับบัญชี ServeMart.co ได้

- ออเดอร์จะถูกกำหนดเป็นสถานะเสร็จสิ้นหลังจากที่ออเดอร์อยู่ในสถานะรออนุมัติ และได้รับการประเมิน รีวิว และยืนยันรับงานจากผู้ว่าจ้างแล้ว แต่หากผู้ว่าจ้างไม่ทำการตอบรับหรือประเมินงานภายใน 24 ชั่วโมง ออเดอร์ดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนสถานะเป็นเสร็จสิ้นโดยทันที

- ServeMart.co สนับสนุนให้ผู้ว่าจ้างและโปรแก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างผู้ว่าจ้างและโปรกันเองก่อน แต่หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข หรือเกิดข้อพิพาท โปรสามารถติดต่อทีมงาน ServeMart.co ได้


สถานะออเดอร์: โปรเริ่มทำงาน

- เมื่อผู้ว่าจ้างทำการชำระเงินสร้างออเดอร์ โปรจะได้รับการแจ้งจากระบบ ServeMart.co ผ่านอีเมล และหน้าเว็บไซท์ ServeMart.co เมื่อโปรทำการเข้าสู่ระบบเข้ามา

- หากโปรไม่สามารถส่งมอบงานได้ หากเกิดจากปฏิบัติงานไม่เสร็จสมบูรณ์ ครบถ้วน ตามข้อตกลงร่วมกันแล้ว โปรมีสิทธิ์ที่จะถูกฟ้องร้องงานจากฝ่ายผู้ว่าจ้างได้ และอาจะส่งผลต่อคะแนนการประเมิน และรีวิวของโปร

- โปรต้องส่งมอบงาน หรือบริการที่สมบูรณ์ตามที่ตนเองกำหนดเอาไว้ในรายละเอียดงานผ่านการกดปุ่ม ส่งงาน เพื่อให้ออเดอร์เปลี่ยนสถานะเป็นส่งมอบงาน

- ผู้ใช้สามารถติดต่อทีมงาน ServeMart.co ได้ หากผู้ใช้มีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสถานะออเดอร์นอกเหนือจากที่ระบบมีให้ใช้

รีวิว และคะแนนการประเมิน

- การให้รีวิว และคะแนนการประเมินแก่งานที่ผู้ว่าจ้างได้รับเป็นส่วนสำคัญสำหรับระบบรีวิวของ ServeMart.co รีวิวและคะแนนการประเมินต่างๆจากผู้ว่าจ้างแสดงถึงความพึงพอใจในตัวงานที่ได้รับ และการให้บริการของโปร ServeMart.co อยากสนับสนุนให้ผู้ว่าจ้างสื่อสารกับโปรถึงปัญหาในการได้รับงาน หรือบริการเพื่อให้โปรได้รับรู้และแก้ไขปรับปรุงตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการได้

- การให้รีวิวเป็นสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง รีวิวต่างๆจะไม่ถูกลบออกไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆยกเว้นแต่ในกรณีที่รีวิวดังกล่าวได้ละเมิดข้อตกลงการใช้งานของ ServeMart.co

- เพื่อป้องกันการใช้งานระบบรีวิวและคะแนนการประเมินอย่างผิดจุดประสงค์ ผู้ว่าจ้างสามารถให้รีวิว และคะแนนการประเมินกับงานที่ตนเองได้ชำระและสร้างออเดอร์ผ่านระบบ ServeMart.co เท่านั้น การใช้งานระบบรีวิว และคะแนนการประเมินอย่างผิดจุดประสงค์ จะส่งผลให้บัญชีผู้ใช้ทั้งผู้ว่าจ้างและโปร รวมถึงบัญชีอื่นๆที่เกี่ยวข้องถูกระงับการใช้งานจากระบบ ServeMart.co

- รีวิวจากผู้ว่าจ้างจะถูกแสดงอยู่ในหน้ารายละเอียดงาน ผู้ว่าจ้างสามารถเลือกที่จะไม่เขียนรีวิวได้ แต่ไม่สามารถเลือกที่จะไม่ให้คะแนนการประเมินได้

- โปรไม่สามารถปฏิเสธที่จะส่งมอบงานเพื่อใช้เป็นอำนาจในการต่อรองในการรับรีวิว หรือคะแนนการประเมินที่ดีจากผู้ว่าจ้างได้

- ผู้ว่าจ้างสามารถให้รีวิวกับโปรได้ทุกเมื่อ

คำขอยกเลิกงาน และการยกเลิกออเดอร์

- ServeMart.co สนับสนุนให้ผู้ว่าจ้างและโปรแก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างผู้ว่าจ้างและโปรกันเองก่อน แต่หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข หรือเกิดข้อพิพาท โปรสามารถติดต่อทีมงาน ServeMart.co ได้ตลอดเวลา โดย ServeMart.co จะเป็นผู้ช่วยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่จะไม่รับผิดชอบปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ว่าจ้างและโปร

- การแจ้งระงับการชำระเงิน หรือแจ้งขอคืนเงินผ่านบริษัทให้บริการชำระเงิน หรือธนาคาร หรือบุคคลอื่นๆนอกเหนือจาก ServeMart.co ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงการใช้งานของ ServeMart.co การกระทำดังกล่าวจะทำให้บัญชีของคุณถูกระงับการใช้งานชั่วคราว และถูกตรวจสอบโดยทันที (หมายเหตุ: ServeMart.co จะไม่สามารถคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้คุณได้อีกต่อไป หากคุณแจ้งระงับการชำระเงินผ่านบริษัทให้บริการชำระเงิน ธนาคาร หรือบุคคลอื่นๆนอกเหนือจาก ServeMart.co)

- ทีมงานของ ServeMart.co จะเป็นคนตรวจสอบความเหมาะสมสำหรับการยกเลิกออเดอร์ ซึ่งการตัดสินใจจะประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น การละเมิดข้อตกลง การละเมิดสิทธิของผู้ใช้อื่นๆ การใช้งานระบบอย่างไม่เหมาะสม หรือการใช้ปุ่มส่งมอบงานอย่างผิดจุดประสงค์

- ออเดอร์ไม่สามารถถูกยกเลิกได้หากงานที่โปรได้ส่งมอบเป็นงานที่เสร็จสิ้นตามที่โปรได้บรรยายเอาไว้ในหน้ารายละเอียดงาน หากผู้ว่าจ้างไม่พอใจในคุณภาพของงาน ผู้ว่าจ้างสามารถรีวิว และให้คะแนนการประเมินงานที่ได้รับตามความเหมาะสมได้

- ServeMart.co ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกออเดอร์ และหรือ คงเงินที่เกี่ยวข้องสำหรับออเดอร์นี้ หาก ServeMart.co สังเกตเห็นการฉ้อโกงในการใช้งานระบบผ่านออเดอร์ดังกล่าว

การคืนเงิน

จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับออเดอร์ที่ถูกยกเลิกจะถูกคืนกลับสู่บัญชีธนาคารที่ผู้ว่าจ้างได้กำหนดเอาไว้ หรือเป็นเครดิตบนบัญชี ServeMart.co

แนวทางการปฏิบัติของผู้ใช้

ServeMart.co เป็นช่องทางที่เปิดให้ผู้ใช้สามารถสร้าง แบ่งปัน ขาย และซื้องานหรือบริการในรูปแบบของการชำระเงินในมูลค่าคงที่ที่ถูกกำหนดเอาไว้ของงานหรือบริการดังกล่าว งานและบริการต่างๆที่แสดงอยู่บน ServeMart.co นั้นแสดงถึงความหลากหลาย และการขยายตัวของตลาดของการซื้อขายงานบริการในวิธีดังกล่าว ผู้ใช้สามารถสื่อสาร และมีส่วนร่วมกับ ServeMart.co ผ่านหน้างาน สื่อ Social media ต่างๆ หรือหน้าชุมชนของ ServeMart.co ที่จะมีในอนาคต

ServeMart.co พยายามที่จะสร้างบรรยากาศที่เป็นชุมชนที่มีความเป็นมืออาชีพโดยมีแนวทางดังต่อไปนี้

ทั่วไป

- เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ ข้อมูลผู้ใช้ที่ใช้สำหรับการระบุตัวบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บเป็นความลับ

- ผู้ใช้ไม่สามารถแสดงข้อมูลส่วนตัวของตน เช่น ที่อยู่อีเมล เบอร์โทรศัพท์ หรือชื่อบัญชีต่างๆ (LINE/Whatsapp/WeChat) หรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เพื่อใช้ในการสื่อสารเพื่อที่จะละเมิดหรือหลีกเลี่ยงการใช้งานระบบการสื่อสารของ ServeMart.co

- การขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้การดำเนินงานหรือบริการของโปร สามารถทำได้ผ่านช่องทางการสื่อสารผ่านหน้างานที่ระบบมีให้

- ServeMart.co ไม่สามารถรับประกันถึงคุณภาพของงานแก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะมีคะแนนการประเมินงานต่างๆของโปรเพื่อช่วยเหลือผู้ว่าจ้างในการตัดสินใจว่าจ้างโปรที่ตนสนใจ

- ServeMart.co จะไม่ปกป้องผู้ใช้ที่ใช้งานนอกระบบ หรือผู้ใช้ที่ละเมิดข้อตกลงการใช้งาน

- ผู้ใช้ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดผ่านระบบของ ServeMart.co เท่านั้น

- โปรดใช้คำพูดที่เหมาะสม และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น มิฉะนั้น บัญชี ServeMart.co ของคุณอาจถูกระงับการใช้งานได้

การแจ้งการละเมิดการใช้งาน

- เมื่อระบบพบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือได้รับการแจ้งเตือนมาจากผู้ใช้อื่นๆ ServeMart.co จะทำการเตือนผู้ใช้นั้น โดยจะเป็นการเตือนผ่านอีเมล หรือการแสดงบนหน้าเว็บไซต์ของเราเมื่อผู้ใช้ทำการลงชื่อเข้าใช้งาน 

- การเตือนดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อการใช้งานระบบ ServeMart.co แต่อาจะส่งผลต่อการระงับบัญชีการใช้งานในภายภาคหน้าของผู้ใช้ดังกล่าว หากผู้ใช้ยังคงกระทำการไม่เหมาะสมบนระบบต่อไป

การใช้งานที่ไม่เหมาะสม

การกระทำและการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม – ผู้ใช้ควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน การสื่อสารผ่าน ServeMart.co ควรจะแสดงออกถึงมารยาทที่ดี และมีความเป็นมืออาชีพ ServeMart.co จะมีมาตรการต่อผู้ใช้ที่ทำการกลั่นแกล้ง หรือพูดจาเหยียดหยาม ดูถูกผู้อื่น

ฟิชชิ่ง และการสแปม – ServeMart.co ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นอันดับหนึ่ง ผู้ใช้ห้ามการกระทำการใดๆก็ตามที่เข้าข่ายการพยายามที่จะเข้าสู่บัญชี หรืออุปกรณ์การใช้งานของผู้ใช้อื่นๆ ผ่านระบบของ ServeMart.co ผู้ใช้ทุกคนควรให้เกียรติผู้ใช้อื่นโดยการไม่ติดต่อผู้ใช้อื่นในเชิงพาณิชย์หากผู้ใช้ดังกล่าวไม่ต้องการ

ความเป็นส่วนตัว และการยืนยันตัวตน – ผู้ใช้ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้คนอื่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวทุกอย่าง ที่จำเป็นต่อการให้บริการงานบน ServeMart.co ควรจะเกิดขึ้นบนหน้างานเท่านั้น ในที่นี้ ผู้ว่าจ้างและโปรยืนยัน และยอมรับในการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของอีกฝ่ายสำหรับการให้บริการงานบน ServeMart.co เท่านั้น 

© 2020 ServeMart.co