นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่าเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน ServeMart.co เป็นเรื่องสำคัญ และบริษัทจะจัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานถือเป็นเรื่องสำคัญของบริษัท บริษัทจึงจะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน

เพียงเฉพาะสำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้เพียงเท่าที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างผู้ใช้งานกับบริษัทเท่านั้น

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้งานในระยะเวลาเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำหรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น

 

การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนที่ได้รับจากผู้ใช้งาน เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนดังต่อไปนี้

·       เพื่อการใช้งานแพลตฟอร์มของเว็บไซต์

·       เพื่อการระบุตัวตนผู้เข้าใช้งาน

·       เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้งาน

ในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นและ บริษัทถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน เพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือการร้องขออื่นใด

บริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจหรือมีนโยบายในการค้าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานต่อบุคคลภายนอก

 

การเพิกถอนความยินยอม

ผู้ใช้งานระบบอาจส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานสำหรับกิจการต่างๆหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน โดยติดต่อผ่านทางอีเมลที่ระบุด้านล่าง และบริษัทขอเรียนให้ทราบว่าหากผู้ใช้งานได้ส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานสำหรับกิจการต่างๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน บริษัทอาจไม่อยู่ในสถานะที่จะบริการหรือปฏิบัติตามสัญญาแก่ผู้ใช้งานได้ บริษัทจึงขอสงวนสิทธิทางกฎหมายและการเยียวยา ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้งานหรือปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ใช้งานได้อันเกิดจากคำคัดค้านดังกล่าว


ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย โดยบริษัทจะป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานโดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวจัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต จัดการทำลายข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป หากผู้ใช้งานมีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานได้ถูกบริษัทกระทำการละเมิด สามารถติดต่อมายังบริษัทได้ผ่านทางอีเมลที่ระบุข้างล่าง

 

ไม่มีข้อมูลขยะ สแปม สปายแวร์ หรือ ไวรัส

ข้อมูลขยะ (Spam) สปายแวร์ (Spyware) หรือ ไวรัส (Virus) นั้นไม่ได้รับอนุญาตบนแพลตฟอร์ม กรุณาตั้งค่าและคงสภาพความต้องการ (Preference) ในการติดต่อสื่อสารเพื่อที่บริษัทจะได้ส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารตามที่ผู้ใช้งานต้องการ โดยที่ผู้ใช้งานจะไม่ได้รับข้อความใดๆที่มีลักษณะเป็น ข้อมูลขยะ สแปม สปายแวร์ หรือ ไวรัสผ่านทางแพลตฟอร์ม หากผู้ใช้งานต้องการรายงานข้อความที่น่าสงสัยให้บริษัททราบ สามารถติดต่อผ่านทางอีเมลที่ระบุข้างล่าง

 

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทจะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่เสมอบริษัทจึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศไว้ในแพลตฟอร์ม

 

สิทธิของบริษัท

ผู้ใช้งานได้รับทราบและตกลงว่า บริษัทมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่างๆที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานดังกล่าวท่านนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่างๆของหน่วยงานนั้นๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้งานตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใดๆต่อบริษัทและสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น

 

การติดต่อ กับทีมงานเรา

หากผู้ใช้งานต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ขอเรียกดูข้อมูลและ/หรือข้อมูลส่วนตัว มีคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวล หรือขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค หรือเกี่ยวกับโปรแกรมคุกกี้ (cookies) กรุณาติดต่อเราได้ ที่อีเมล์ admin@servemart.co

การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

 1. การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวจาก Facebook

หากผู้ใช้งานสมัครเพื่อใช้งานเว็บไซต์ ServeMart.co โดยผ่านทางบัญชี Facebook บริษัทอาจเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานตามที่ได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชี Facebook ภายใต้นโยบายต่างๆของผู้ให้บริการ โดยที่บริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้รับมาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท


 2. การเก็บที่อยู่อีเมล

บริษัทจะเก็บที่อยู่อีเมลที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้ในกล่องรับที่อยู่อีเมล เพื่อใช้สำหรับการส่งข้อมูลการแจ้งเตือนต่างๆ จากบริษัท

การเก็บข้อมูลเกี่ยวข้องกับการชำระเงิน และถอนเงิน

บริษัทจะไม่ทำการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตที่ผู้ใช้งานได้กรอกเข้ามาบนเว็บไซต์แต่อย่างใด ข้อมูลบัตรเครดิตที่ผู้ใช้งานได้กรอกในขั้นตอนการชำระเงินบนเว็บไซต์นั้นจะถูกใช้เพื่อชำระเงินผ่านระบบชำระเงิน Online Payment และเมื่อทำการชำระเงินเสร็จสิ้น จะไม่มีการเก็บข้อมูลดังกล่าวในระบบของบริษัท บริษัทจะทำการเก็บเพียงข้อมูลเลขที่บัญชี ธนาคาร และสาขา ที่ผู้ใช้งานกรอกเข้ามาเมื่อทำการถอนเงินรายได้เท่านั้น© 2020 ServeMart.co